I. Warunki wstępne.

1. Wszystkie zamówienia oraz dostawy realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego


II. Oferty i zamówienia.

1. Oferta zamieszczona na stronie www.sklep.freaky.pro stanowi zaproszenie do rokowań w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Zawarcie umowy następuje przez złożenie zamówienia i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Pok-Ter

3. zastrzegmy sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji cennika i/lub katalogu na swojej stronie www.sklep.freaky.pro.

4. Nie ma minimalnej kwoty zamówienia.

5. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej, telefonicznej bądź elektronicznej

6. Zamówienie musi zwierać:

5.1. dokładną nazwę Zamawiającego,

5.2. dokładny adres,

5.3. numer NIP (jesli zamawiający posiada),

5.4. numer telefonu,

5.5. nazwisko lub nazwiska osób prowadzących zlecenie ze strony Zamawiającego,

6. W zamówieniu należy szczegółowo podać i opisać zamawiany towar, w szczególności symbol zamawianego towaru.

7. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy.

8. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy Pok-Ter, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

9. Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do Pok-Ter. upoważniają Pok-Ter do odmowy przyjmowania kolejnego zamówienia, a w wyjątkowych przypadkach do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji do momentu uiszczenia zaległych należności.

.

III. Ceny.

1. Ceny opublikowane na stronie internetowej obejmują podatek od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Ceny produktów nie obejmują:

2.1. kosztów przygotowalni,

2.2. kosztów opakowania i przesyłki.

3. Ceny opublikowane na stronie internetowej muszą zostać potwierdzone przez Pok-Ter. potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

IV. Rezygnacja z zamówienia.

1. Pok-Ter akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli rezygnacja zostanie dostarczona przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

V. Opakowanie.

1. Pok-Ter zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów.

2. Wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

VI. Dostawa.

1. Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich na koszt Zamawiającego.

2. W przypadku realizacji dostawy o wartości powyżej 1 000,00 zł/netto koszt przesyłki pokrywa Pok-Ter

3. Termin dostawy zamówionych towarów określony przez Pok-Ter 
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji jest terminem orientacyjnym i nie należy traktować go jako ostatecznego.

4. Pok-Ter zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowania płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności.

5. Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie należy odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić Pok-Ter

VII. Płatności.

1. Zapłata należności za zamówiony towar następuje w sposób i w terminie wskazanym na fakturze.

2. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia Zamawiający wpłaca zaliczkę w uzgodnionej wysokości, liczonej od wartości zamawianego towaru.

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności Pok-Ter przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie i obciążenia Zamawiającego ewentualnymi kosztami upomnień.

VIII. Reklamacje.

1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym Pok-Ter. Powiadomienie takie nie może być wysłane później niż w 7 dniu od dnia odbioru zamówionego towaru.

3. W przypadku niezgodności dostawy zamówieniem, firma Pok-Ter zobowiązana jest do uzupełnienia braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

4.  Pok-Ter nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru na stronie internetowej a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

5. Z chwilą dalszej odsprzedaży zamówionych artykułów przez Zamawiającego, firma Pok-Ter zostaje zwolniona z odpowiedzialności za błędy w dostawie i wady artykułów (nie dotyczy wad ukrytych).

6.  Pok-Ter nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Pok-Ter

IX. Zdobienia.

1. Materiały do zdobień należy przesyłać w plikach graficznych, w postaci wektorowej, Corel w wersji do 12 włącznie. Czcionki powinny być zamienione na krzywe, a kolorystyka opisana wg skali Pantone dla kolorów powlekanych.

2. Cena zdobienia obejmuje koszty rozpakowania i zapakowania zakupionych produktów

3. Cena nadruku nie obejmuje ewentualnych kosztów demontażu/montażu niektórych artykułów.

4. Dodatkowe prace nad przesłanymi materiałami (obróbka logo, wprowadzanie zmian, itp. ) wyceniane będą indywidualnie wg stawki godzinowej gdzie 1h = 75 zł/netto.

5. Pok-Ter przed przystąpieniem do zdobienia produktu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt zdobienia wraz z wizualizacją.

6. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania odpłatnie próbnego zdobienia produktu.

X. Umowne prawo odstąpienia.

1.  Pok-Ter przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo odstąpienia w całości lub w części od wykonania zamówienia, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie.

2. Z tytułu odstąpienia od wykonania zamówienia, Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego, stosownie do postanowień art. 7.2. powyżej.

3. W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionego towaru w terminie wskazanym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub innym uzgodnionym terminie, Pok-Ter uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej będącej równowartością brutto zamówionego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tej kary umownej. Zapłata kary umownej, nie pozbawia Pok-Ter prawa dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

XI. Ograniczenie odpowiedzialności.

1.  Pok-Ter nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności Pok-Ter nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia lub za szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką towarów wskazanych w Katalogu , a kolorystyką towarów będących przedmiotem zamówienia.

2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub wydania wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.

XII. Prawa autorskie.

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Pok-Ter towarów w materiałach reklamowych, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy Pok-Ter co do jakości znakowania.

2.  Pok-Ter ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.

3. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą

4. Zamawiający upoważnia niniejszym Pok-Ter do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.

5. Wszystkie przygotowane i opracowane przez Pok-Ter projekty towarów należą do firmy Pok-Ter i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podwykonawcom bez pisemnej zgody Pok-Ter

XIII. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Składający zamówienie w Pok-Ter przyjmuje powyższe ustalenia, o ile nie zostało ustalone inaczej.